Khoa học công nghệ


HỆ THỐNG QUẢN LÝ NCKH ỨNG DỤNG NLP

2019

Xây dựng một hệ thống tự động hóa quá trình kiểm tra, xác định các nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN bị trùng lặp trong phạm vi toàn quốc


Hiện nay, tại các tỉnh thành trong phạm vi nghiên cứu, đa số các thao tác xử lý thông tin, dữ liệu đều được thực hiện bằng những ứng dụng chạy trên máy đơn, chưa được kết nối mạng. Các nghiệp vụ quản lý nghiên cứu khoa học liên quan tới thông tin được thực hiện hàng ngày nhưng chưa được mô hình hóa. Với xu thế hiện nay, dòng dữ liệu ngày càng lớn hơn, bên cạnh đó còn đòi hỏi sự đồng bộ, liên thông dữ liệu giữa các phòng ban với nhau trong phạm vi Sở Khoa học và Công Nghệ.

Các phần mềm, chương trình quản lý hiện nay vẫn còn đang thô sơ, đơn giản, chưa thể đáp ứng được yêu cầu nghiệp vụ phức tạp của Sở KH&CN và mới chỉ hoạt động độc lập riêng lẻ, chưa thể kết nối với nhau tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh.

Trong xu hướng chung về chuyển đổi số, nhiệm vụ đặt ra là nghiên cứu và xây dựng hệ thống thông tin quản lý nghiên cứu KHCN trên cơ sở phân tích nghiệp vụ cũng như các yêu cầu chung của sở KH&CN tỉnh Trà Vinh, hướng tới tin học hóa quá trình quản lý hồ sơ nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ. Đồng thời xây dựng một hệ thống tự động hóa quá trình kiểm tra, xác định các nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN bị trùng lặp trong phạm vi toàn quốc bằng kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP). Ngoài ra, một số kỹ thuật khai phá dữ liệu (data mining) được áp dụng để tìm ra những điểm đặc trưng, xu hướng nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong 15 năm gần đây. Phần mềm sẽ áp dụng một số công nghệ mới như điện toán đám mây nhằm quản lý, khai thác tài nguyên hệ thống phần cứng và quản lý tài nguyên số một cách hiệu quả nhất.

Kiến trúc hệ thống

C:\PROJECT\DIENTOAN.VN\KHCN_TRAVINH\DOCS\KientrucPhanMeM.png

 1. Lớp giao diện người dùng (User Interface): có chức năng giao tiếp với với người dùng, kết nối người dùng với các chức năng của hệ thống. Lớp Giao diện người dùng giao tiếp với lớp Ứng dụng bằng việc nhập các input thông qua giao diện để đưa ra yêu cầu, đồng thời nhận kết quả xử lý của hệ thống và hiển thị kết quả xử lý cũng thông qua giao diện này.
 2. Lớp Ứng dụng (Application API): bao gồm các cổng và giao thức lập trình ứng dụng (API). Lớp Ứng dụng nhận các dữ liệu người dùng thông qua Giao diện người dùng, kiểm tra định danh người dùng và quyền thực thi của người dùng trên ứng dụng, sau đó sử dụng các phương thức giao tiếp với lớp Cơ sở dữ liệu để truy xuất dữ liệu cần thiết, sử dụng dữ liệu có được để xử lý nghiệp vụ và trả kết quả về cho lớp Giao diện người dùng để hiển thị.
 3. Lớp Cơ sở dữ liệu (Database): Lớp Cơ sở dữ liệu có chức năng lưu giữ và thể hiện mối quan hệ giữa các đối tượng trong hệ thống. Lưu trữ dữ liệu của hệ thống, dữ liệu về nghiệp vụ quản lý và dữ liệu về bản đồ.

Tính năng sản phẩm

Cổng thông tin nghiên cứu KH&CN tỉnh Trà Vinh

 • Thông tin, tin tức liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học trong và ngoài tỉnh.
 • Chức năng quản lý Văn bản pháp luật KH&CN.
 • Chức năng tìm kiếm nhiệm vụ KH&CN các cấp (Quốc gia, tỉnh, cơ sở).
 • Chức năng đăng ký nhiệm vụ trực tuyến.
 • Chức năng tra cứu kết quả xét duyệt nhiệm vụ trực tuyến.
 • Chức năng cho phép chủ nhiệm đề tài báo cáo định kỳ tình hình thực hiện dự án trực tuyến thông qua công nghệ VR (Virtual Reality).
 • Chức năng cho phép chủ nhiệm gửi đề xuất trong quá trình thực hiện và xem kết quả đề xuất.

Phân hệ kiểm tra trùng lặp của các nhiệm vụ KH&CN

 • Phân tích dữ liệu thông tin nhiệm vụ KH&CN đăng ký và thông tin các nhiệm vụ KH&CN đã hoặc đang thực hiện trên toàn quốc do Cục thông tin – Bộ KH&CN cung cấp để so sánh xác định trùng lặp nhiệm vụ KH&CN hay không.
 • Áp dụng áp dụng các mô hình học không giám sát (unsupervised learning) sử dụng học sâu (deep learning) để đánh giá độ tương tự giữa các văn bản.

Phân hệ khai phá dữ liệu nghiên cứu KH&CN

 • Chức năng thực thi giải thuật khai phá dữ liệu và hiển thị trực quan kết quả phân tích.
 • Áp dụng 03 hướng nghiên cứu bao gồm mô hình chủ đề, rút trích cụm đặc trưng và phương pháp phân tích vào việc đánh giá xu hướng nghiên cứu.
 • Tổ chức chỉ mục hoàn chỉnh cho các nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN thực hiện trong địa bàn, từ đó thực hiện những phân tích, thống kế để tóm tắt các hướng nghiên cứu KHCN trên địa bàn tỉnh theo nhiều góc độ khác nhau. Kết quả sẽ được trình bày dưới dạng số liệu, biểu đồ.

Hình ảnh minh hoạ

GIAO DIỆN QUẢN LÝ ĐỀ XUẤT MỚI

QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

GIAO DIỆN QUẢN LÝ KINH PHÍ ĐỀ TÀI

THÊM MỚI PHIẾU CHI NGÂN SÁCH CHO ĐỀ TÀI

XỬ LÝ TÀI SẢN SAU KHI NGHIỆM THU ĐỀ TÀI

QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG CỦA ĐỀ TÀI

0 replies


Leave a Reply

Your email address will not be published.